Home | Opini | Hampura

Hampura

Aditia Gunawan
Pustakawan asal Cianjur

Upama urang maluruh kamus Basa Sunda, kacida rA�ana kecap atawa babasan jeung paribasa nu nuduhkeun yA�n urang Sunda mibanda A�ksprA�si nu kacida beungharna patali jeung mA�nta atawa mA�rA� hampura. Kecap a�?hampuraa�� tA�h geus dipakA� ku urang Sunda baheula, kalan-kalan dina wangun a�?hampuraa��, atawa a�?ampuraa��. a�?Sampura-suna�� pihartieunana tA�h kapan a�?hampura kuringa��, hal nu teu robah nalika urang keketrok imah panto tatangga atawa ngaliwatan tongkrongan prA�man: a�?puntena�?. MA�nta hampura kA�nA�h baA�. a�?Puntena�� tA�h wangun singget tina a�?hampuraa��, nu dilemeskeun jadi a�?hampuntena��, robah deui jadi a�?hapuntena��, nepi ka jadi a�?puntena��.

Sasaruaan kecap a�?hampuraa��, dina basa Sunda Kuna nya A�ta kecap a�?sadua��. Biasana nu ngarang mA�nta ampunan kitu tA�h dina awal karyana, upamana dina Sang Hyang Swawar Cinta, cenah a�?Kami dA�k sadu nyaritaa�?, atawa dina Sang Hyang Ajnyana a�?Sadu umun jati bakti nyembah ka hareupeuna�? (Ampun, kaula abdi bakti sembah ka payuneun). Nu prah kA�nA�h dipakA� dina basa Sunda kiwari nyaA�ta kecap a�?sasadua��. Sajaba ti A�ta, aya kA�nA�h nu ngagunakeun kecap tabA�. Ieu kecap tA�h asalna tina basa Sansekerta a�?ka??A?ntawyaa�? nu hartina a�?sangkan dihampuraa�?, robah dina Jawa Kuna jadi a�?santawyaa��, dina basa Sunda Kuna jadi a��sangtabA�a��. Jompong Larang, basa nepungan Bujangga Manik maksudna rA�k ngalamar, uluk sembah a�?SangtabA� namasiwaya!a�? nu pihartieunana a�?Neda Tawakup Ka Kersana Siwa!a�?.

Sajaba ti kekecapan di luhur, kiwari rA�a dipakA� kecap serepan nu jolna ti Arab, upamana kecap tobat jeung tawakup. Aya ogA� nu diserep tina basa Kawi (Jawa Kuna), nyaA�ta kecap aksama, haksama, nu sok dilemeskeun aksami, haksami. Malah kecap nu holna ti Walanda, a�?pardona��, kungsi dipakA� ku urang Sunda, sakumaha nu dicatet ku Danadibrata. Mindeng mireng kecap a�?aksamaa�� tA�h dina paguneman tokoh wayang, dalang mindeng nyebutkeun a�?Neda agung nya paralun, neda jembar pangaksamaa�?. Aya deui variasinya a�?Neda agung cukup lumura�?. Ari lumur tA�h cenah wanda gelas paragi ngawadahan cai. Tina A�ta babasan tA�h nu nyarita mA�nta sangkan nu diajakna nyarita mibanda hatA� badis lumur, nu gedA� wadah hampurana.

Sikep urang nalika mA�nta hampura tA�h bisa ku cara dilisankeun jeung rengkuhna upama paamprok, atawa kiwari mah bisa ku whatsapp baA�. Ilaharna nu mA�nta dihampura tA�h lumah-lamA�h, ngarendahkeun diri supaya dihampura kasalahan nu geus kaliwat. Nu istimA�wa mah rengkuhna mA�nta hampura ka nu jadi kolot, utamana indung, da sok diprakkeun bari ngumbah dampalna, ngucuran sampA�anana, perenahna sawarga di alam dunya, jadi tanda mA�nta dihampura.

Paribasa nu ilahar dikedalkeun upama mA�nta dihampura tA�h nyaA�ta a�?bobor sapanon carang sapakana�?. Bobor sapanon hartina pegat sapanon dina hiji heurap, ari carang sapakan hartina kurang salambar pakan dina tinunan. Jalma mah taya nu sampurna, aya waA� boborna, katA�mbong waA� carangna.

Ari nu dipA�ntaan hampura, sawadina boga sikep cukup lumur tA�a, landung kandungan laA�r aisan, lautan hampura, da Gusti Allah ogA� kapan gedA� panghampura. Papada jalma cenah kudu pada-pada rubak sisi samping, pada-pada gedA� maa��lum, pada gedA� hampura.

Sajaba ti babasan jeung paribasa tA�h, aya deui sisindiran, mindeng kapireng tA�h dina tungtung lagu jaipongan nu dihaleuangkeun ku SindA�n:

Saninten buah saninten
Saninten dikalapaan
Hapunten abdi hapunten
Samudaya kalepatan

Tina kabeungharan basa Sunda patali jeung silih hampura tA�h boa nuduhkeun yA�n silih hampura tA�h murah pisan keur urang Sunda mah. Ari digugu teuing pasipatan kitu tA�h gorA�ngna mah meureun jadi permisif tA�a. Burung palung dulur sorangan, buruk-buruk papan jati. Lamun aya dulur nu korupsi nya dimaphum baA�.

Tina ieu tulisan tA�h nu nulis baris mA�nta hampura dua kali. Kahijina neda tawakupna upama ieu tulisan rA�a pisan luputna. Nu kaduana, nu pangpentingna, nya dina raraga boboran, lain baA� pA�dah usum jeung galibna, wuwuh tina kasadaran kalbu, nyuhunkeun dihapunten lahir tumekaning batin. SanA�s pribadi sakuringeun wungkul, ngawakilan kulawarga sim kuring, ka sakumna nu kungsi kaseuit atina kajaheutan manahna. Neda agung cukup lumur, neda jembar pangampura. Ampun ampun ampun. Seja ngahaturkeun wilujeng boboran siam.

Sumber : NU Jabar Online